Deklaracja członkowska


Aby przystąpić do Klubu Wyżłów PZŁ należy:
1. Być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego (Jak zostać myśliwym?),
2. Być uprawnionym do wykonywania polowania na terenie RP zgodnie z zapisami Prawa Łowieckiego,
3. Wypełnić formularz Formularz rejestracji online (poniżej),
4. Wypełnić Deklarację członkowską wraz z oświadczeniem RODO i zgodą na kontakt elektroniczny poprzez e-mail,  i odesłać ich skan na adres e-mail Klubu: biuro@klubwyzlowpzl.pl albo pocztą tradycyjną na adres Klubu lub dostarczyć osobiście np. podczas Walnego Zgromadzenia Członków Klubu, posiedzenia Zarządu, Klubu Rasy lub Klubu Regionalnego,
5. Po akceptacji deklaracji przez Zarząd Klubu, kandydat otrzyma e-mail zwrotny z numerem rachunku bankowego Klubu. Wpisowe do Klubu wynosi 100zł, składka roczna 40zł,
6. Po otrzymaniu wpłaty na konto/dokumentu potwierdzającego wpłatę, składający deklaracje otrzyma e-mail z informacją o przyjęciu w poczet członków Klubu Wyżłów PZŁ.

Pliki do ściągnięcia:
1) Deklaracja członkowska wraz ze zgodą RODO i zgodą na kontakt e-mail,
2) Pouczenie o przetwarzaniu danych osobowych (click!).

Nr rachunku bankowego

80 1600 1462 1872 6755 2000 0001

wpisowe do Klubu Wyżłów PZŁ

100zł

coroczna składka członkowska Klubu Wyżłów PZŁ

40zł

Kontakt do Skarbnika Klubu:

e-mail: skarbnik@klubwyzlowpzl.pl

Zgodnie z §10 pkt. 2 ust. 3) Statu Klubu Wyżłów PZŁ Członkowie Klubu mają obowiązek regularnego opłacania składek. Zaleganie z opłaceniem składki lub opłat na rzecz Klubu Wyżłów PZŁ przez okres dłuższy niż 6 miesięcy może skutkować wykluczeniem z Klubu

Prosimy również wypełnić poniższy formularz Formularz rejestracji online

Proszę o wypełnienie deklaracji członkowskiej. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Deklaracja członkowska:
* Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ, adresowanej do mnie korespondencji, w szczególności: powiadomień o zjazdach delegatów, walnych zgromadzeniach Klubu, zawiadomień, informacji i wezwań drogą elektroniczną na podany adres e-mail. W przypadku zaistnienia przeszkód technicznych lub formalnych uniemożliwiających przesyłanie korespondencji drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail zobowiązuję się powiadomić o tym fakcie Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ. Jednocześnie zobowiązuję się do pisemnego powiadomienia Zarządu Klubu Wyżłów PZŁ o każdej zmianie mojego adresu e-mail. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego Klub Wyżłów PZŁ utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Wyżłów PZŁ, którego jestem członkiem, moich danych osobowych, a w szczególności mojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru legitymacji członka PZŁ, numeru legitymacji członka ZKwP oraz adresu e-mail w celu zarządzania Klubu Wyżłów PZŁ i przekazywania mi informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń oraz innych bieżących spraw przez Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ, a także w celu wykonywania statutowych celów Klubu oraz realizacji przepisów Prawa Łowieckiego i statutu Polskiego Związku Łowieckiego.
Zostałem pouczony o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.